Konferencja „Wychowanie w wolności, czy wychowanie do wolności?”

Wolność to niepodważalna wartość. Mimo tego, a być może z uwagi na ten fakt, wybrzmiewa jako hasło, postulat, pojęcie w wielu kontekstach. Wypowiedzi na temat wolności, dla wolności i przeciwko wolności podejmowane są niesłychanie chętnie oraz prowadzone zarówno na poziomie dysput akademickich, jak i niezobowiązujących pogawędek towarzyskich. Wydawać by się mogło, że powszechność tematu podnoszonego wszem i wobec zwalnia z konieczności szukania jego definicji. W istocie jest inaczej. Podejmowane dyskursy mnożą znaczenia, a tym samym rozmywają sensy.

Potrzeba refleksji skłania nas do skupienia uwagi na wolności właśnie, tym samym zapraszamy do interdyscyplinarnej, wielopoziomowej dyskusji. Nasze zaproszenie kierujemy do pedagogów, filozofów, socjologów, historyków, etnologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. Chcąc nadać podejmowanym dyskursom wspólne brzmienie, kanwą konferencji pragniemy uczynić problem wychowania w wolności i (lub?) do wolności. W tym kontekście wychodzimy z propozycją siedmiu obszarów tematycznych:

Proponowane obszary badawcze:
I. WOLNOŚĆ I JEJ ROZUMIENIE ( różne rozumienie pojęcia wolności w kontekście
edukacji i nie tylko, wolność a swoboda – czy są to synonimy?)
– filozoficzne i religijne rozumienie wolności
– prawnicze pojęcie wolności (w tym wolność wyznania, poglądów etc.)
– historyczny rozwój pojęcia wolności
– ekonomiczne pojęcie wolności (w tym edukacja jako produkt)
– wolność i jej ograniczenia w oświacie
– możliwość edukacji wolnościowej w pedagogice specjalnej

II. PEDAGOG (czy nauczyciel jest potrzebny?; rola nauczyciela: kierowanie, prowadzenie, usuwanie przeszkód, wskazywanie przykładów, pobudzanie ciekawości; relacja: wychowawca – wychowanek i partnerstwo jako istota owej relacji; nauczyciel w teorii pedagogicznej: Pitagoras, Platon, Augustyn, J.A. Komeński, J.J. Rousseau i w praktyce: Vittorino da Feltre, J. Korczak)

III. WSPÓLNOTA (społeczność uczniów, nauczycieli i wolność w jej kręgu; granice wolności)

IV. PRZESTRZEŃ (wpływ środowiska zewnętrznego na rozwój jednostki; pytanie o niezbędność instytucji oświatowych w rozwoju człowieka; edukacja domowa, ośrodki pozaszkolne, świetlice, domy kultury, zajęcia pozalekcyjne, harcerstwo,
kluby)

V. CZŁOWIEK W RELACJI Z PRZYRODĄ (korzyści płynące z kontaktu wychowanka z naturą; zielone szkoły, warsztaty leśne, zajęcia terenowe)

VI. SZTUKA (rola sztuki w edukacji; sztuka jako forma uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka; wolność artystyczna)

VII. WSPÓŁCZESNE NURTY PEDAGOGIKI (metoda projektów, edukacja terapeutyczno-rehabilitacyjna, streetworking, szkoły alternatywne)

VIII. METODY I OCZEKIWANE EFEKTY (rozwój duchowości, wrażliwości na całą złożoność życia, nie tylko pod kątem wiedzy, ale umiejętności życia, wgłębiania się w siebie, kształtowania samoświadomości i świadomości świata). Pragniemy nadmienić, że są to wyłącznie wskazówki interpretacyjne względem poruszanego przez nas zagadnienia.

Jednocześnie, zachęcamy Państwa do dokładnego przeanalizowania powyższej listy, która mamy nadzieje stanie się dla Państwa inspiracją twórczą. Wszystkich Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń  do 15 kwietnia 2016 roku na adres: edukacja.wdj@gmail.com. Po przyjęciu zgłoszenia przez Komitet Naukowy, przekażemy Uczestnikom szczegółowe informacje drogą mailową. Przewidujemy, że Referent będzie miał
do dyspozycji 15 minut. Wydarzenie będzie obejmowało dwa dni. Pierwszego dnia odbędzie się seminarium z udziałem zaproszonych gości, drugiego natomiast – konferencja studenckodoktorancka. Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej, organizatorzy zapewniają napoje i drobny poczęstunek. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy: lic. Marta Konstańczak marta.konstanczak@wp.pl; 537654123.
W sprawach naukowych: dr Krzysztof Ratajczak; tangram@amu.edu.pl; 618292378.

Konferencja naukowa ” Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”

LOGO dużeZakład Pedeutologii oraz Zakład Poradnictwa Społecznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także do osób pracujących na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych, nauczycieli czy działaczy społecznych.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://konferencjawse.amu.edu.p oraz pod adresem e-mail: konferencja.wse@amu.edu.pl.

 

Program konferencji jest dostępny TUTAJ

 

                                                                                                                                                            

Ofertę bezpłatnych szkoleń można znaleźć na stronie głównej konferencji w dziale AKTUALNOŚCI.

Prof. Anna Wolff-Powęska laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny

Prof. Anna Wolff-Powęska, emerytowana profesor Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny przyznawanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło  się w Dniu Europy, w poniedziałek 9 maja o godzinie 11.00 w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, przy ulicy Logenstrasse 11 we Frankfurcie nad Odrą.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska zostanie uhonorowana za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich, które w szczególny sposób przyczyniły się do pogłębienia porozumienia między Polską i Niemcami. Laureatka w 1969 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, którym kierowała w latach 1990-2004, obecnie przewodniczy radzie naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Prof. dr hab. Wolff-Powęsk a jest autorką licznych publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich oraz dziejów myśli i kultury politycznej w Europie.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska od wielu lat jest blisko związana z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. W 2008 roku została, jako jedyna Polka, członkiem Rady nowo powstałej Fundacji Uniwersytet Europejski Viadrina. W tym dziewięcioosobowym gremium nadzorczym reprezentowała stronę polską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odegrała znaczącą rolę w dalszym rozwoju uczelni.

Tegoroczną Nagrodę Finansową otrzyma studencki festiwal sztuki „ART an der Grenze“. Od 2013 roku grupa studentów w kwietniu i maju organizuje coroczny kilkutygodniowy studencki festiwal sztuki we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie festiwalu w centrum miasta powstaje publiczna galeria, w której pokazywane są prace artystyczne twórców pochodzących z polsko-niemieckiego pogranicza.

Laudację wygłosi prof. dr Heinrich Olschowsky, slawista, germanista i polonista, członek kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich.

Uroczystość będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Nagroda Viadriny

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro jest przyznawana corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania.

Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor i wielokrotny zdobywca nagród Grammy Krzysztof Penderecki (2011) oraz były minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec Hans-Dietrich Genscher.