Zasady udostępniania

 1. Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, którego ogólne zasady określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.
 2. Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych WNPiD.
 3. Biblioteka swe zbiory udostępnia prezencyjnie na miejscu i drogą wypożyczeń indywidualnych.
 4. Księgozbiór Biblioteki WNPiD składa się z trzech kolekcji:
 • księgozbioru czytelni (przeznaczony tylko i wyłącznie do korzystania na miejscu);
 • księgozbioru wypożyczalni (znajdujący się w wolnym dostępie do półek);
 • księgozbioru magazynu (na który zamówienia składa się w sposób elektroniczny, a czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 1 dzień).
 1. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:
 • pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
 • studenci studiów doktoranckich WNPiD,
 • studenci studiów podyplomowych WNPiD,
 • studenci WNPiD,
 • studenci SWW (Studenci Wielu Wydziałów),
 • pozostali pracownicy WNPiD,
 • pozostali pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni UAM,
 • pozostali studenci studiów doktoranckich UAM,
 • pozostali studenci UAM,
 • pozostali pracownicy UAM.
 1. Okres wypożyczenia i liczba wypożyczonych książek wynoszą:
 • dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych WNPiD: do 30 vol. na 6 miesięcy (180 dni),
 • dla studentów studiów doktoranckich WNPiD: do 15 vol. na 6 miesięcy (180 dni),
 • dla studentów studiów podyplomowych WNPiD: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni),
 • dal studentów WNPID: do 10 vol. na 3 miesiące (90 dni),
 • dla studentów SWW: do 10 vol. na 3 miesiące (90 dni),
 • dla pozostałych pracowników WNPiD: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni),
 • dla pozostałych pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni ),
 • dla pozostałych studentów studiów doktoranckich UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni),
 • dla pozostałych studentów UAM: do 5 vol. na 1 miesiac (30 dni),
 • dla pozostałych pracowników UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni).
 1. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony dwukrotnie elektronicznie na okres 1 miesiąca (30 dni) w przypadku braku rezerwacji ze strony innych czytelników.
 2. Użytkownicy spoza WNPiD mogą wypożyczać ksiegozbiór po 30 dniach od rozpoczęcia nowego semestru.
 3. Użytkownicy spoza UAM mogą korzystać z księgozbioru Biblioteki WNPiD wyłącznie w czytelni.
 4. Nie wypożycza się:
 • czasopism i gazet;
 • książek z księgozbioru czytelni (oznaczonych pomarańczowym paskiem);
 • zbiorów specjalnych, książek rzadkich, szczególnie cennych i uszkodzonych.
 1. Okres wypożyczenia innych materiałów wynosi jedną dobę (na warunkach uzgodnionych z kierownikiem biblioteki).
 2. Okres wypożyczenia może być przedłużony, po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej i danej książki lub indywidualnie w sposób elektroniczny.
 3. W uzasadnionych przypadkach kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo skrócenia czasu wypożyczenia po wcześniejszym powiadomieniu czytelnika (drogą elektroniczną).
 4. Do wypożyczeń uprawnia aktualna karta biblioteczna wydawana oraz aktywowana przez Wypożyczalnię w Bibliotece Uniwersyteckiej i biblioteki do tego uprawnione w UAM, która upoważnia do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
 5. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki WNPiD korzystać można w godzinach jej otwarcia, które są określone w informacji podanej na stronie internetowej WNPiD i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz na tablicach ogłoszeniowych.
 6. Kartę biblioteczną uzyskać można po okazaniu dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej lub służbowej, wypełnieniu deklaracji oraz wniesieniu opłaty.
 7. Rezerwacja materiałów do wypożyczenia na zewnątrz wygasa po 14 dniach.
 8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu tj. przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów, trwałego uszkodzenia czy zagubienia, będą stosowane regulaminowe sankcje:
 • naliczenie kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalonej przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do PFBN;
 • pisemny monit na koszt czytelnika;
 • skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej;
 • wystąpienia do władz macierzystej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika.
 1. W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału Biblioteka ma prawo zażądać:
 • zwrotu identycznego egzemplarza;
 • zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.
 1. W przypadku nieterminowego oddania materiału lub uszkodzenia Biblioteka nakłada kary w wysokości:
  • 0,30 gr za nieterminowy zwrot książki za każdy dzień zwłoki + opłaty za pierwszy monit 2 zł. a za każdy kolejny 3 zł.
  • 5 zł. kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z czytelni w bibliotekach wydziałowychza 1 dzień, za każdy wypożyczony tom
  • 2 zł. kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z wypożyczalni i magazynu w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom.
 1. Za zagubienie kluczyka do szafki depozytowej (koszt wymiany zamka) 300 zł.
 1. Czytelnicy mogą na terenie biblioteki używać własne laptopy w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Czytelnicy muszą każdorazowo uzyskać zgodę pracownika Biblioteki WNPiD na:
 • wnoszenie i używanie innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery);
 • wynoszenie materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę w celu ich kserowania, skanowania itp.
 1. Do obowiązków czytelnika należy:
 • przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ew. uszkodzenia dyżurnemu bibliotekarzowi;
 • pozostawienie bagaży i okryć w szatni lub w szafce;
 • w przypadku wyjazdów na dłuższe okresy (1 miesiąc studenci, 3 miesiące doktoranci i pracownicy) zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów;
 • rozliczenie tzw. „Karty Obiegowej” w przypadku przerwania lub zakończenia studiów lub pracy na UAM;
 • przestrzeganie ciszy i nieużywania telefonów komórkowych na terenie całej Biblioteki WNPiD;
 • przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na terenie Biblioteki WNPiD;
 • przestrzeganie i stosowanie się do obowiązującego Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz kierownika Biblioteki.
 1. Korzystanie z Internetu na terenie Biblioteki dozwolone jest tylko w celach naukowych i edukacyjnych. Zabrania się:
 • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych;
 • naruszania praw autorskich;
 • tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej odczucia innych osób;
 • instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych do reprodukcji w celach wydawniczych, wystawienniczych itp. będzie możliwe wg oddzielnych ustalonych zasad.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje na odrębnych zasadach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna w Bibliotece Głównej przy ul. Ratajczaka 38/40, Poznań.
 3. Wnioski, wątpliwości oraz skargi przyjmuje i rozstrzyga kierownik Biblioteki