Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub fotografowania (Ustawa o Prawie Autorskim)

Aby uzyskać listę prac doktorskich, należy wybrać z menu odpowiedni zakres lat.

1975-1979

Nazwisko Imię   Tytuł rozprawy Rok   obrony
 Bogucka  Dorota  Polityka doboru oceny i doskonalenia kadry kierowniczej szkół w woj. koszalińskim w świetle reformy systemu oświaty  1975
 Kaczocha  Włodzimierz  Model kultury socjalistycznej  1976
 Radzicki  Jerzy  Geneza planu napaści na polskę pod kryptonimem ”Fall Weiss”  1977
 Swirepo  Józef  Juan Domingo Peron i Ruch Peronistyczny w Argentynie w latach 1943-1976  1978
 Wąsicka-Chmieluk  Ewa  Robotnicy cudzoziemcy. Położenie polityczne i sytuacja prawna po II wojnie światowej (na przykładzie RFN)  1978
  Król Władysław  Polsko-węgierskie stosunki kulturalne w latach 1945-1975  1979
 Polkowski  Zbigniew  Polityczna rola pełnomocników PKWN w tworzeniu władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1947  1979
 Szyrner  Marian  Społeczno-polityczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej w świetle literatury radzieckiej  1979
 Zawadzki  Janusz  Polityka gospodarcza Polski Ludowej wobec Polonii brytyjskiej  1979

1980-1989

Nazwisko Imię                                   Tytuł rozprawy Rok obrony
 Grott  Andrzej  Polityka PRL w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska człowieka  1980
 Mączkowska  Maria  Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1945-1975  1980
 Wojecki Mieczysław Greccy uchodźcy polityczni w Polsce w latach 1949-1975 (geneza, stosunki społeczne, kierunki politycznego działania 1980
  Gawrzyał Agener  Socjalistyczna Partia Austrii-doktryna i polityka (1945-1979)  1982
Stangret  Antoni Polityka kształtowania infrastruktury szkolnictwa podstawowego w woj. kaliskim 1982
  Wilk  Andrzej  Wpływ innowacji naukowo-technicznych na przeobrażenia w międzynarodowych stosunkach politycznych i ekonomicznych  1982
 Andrzejewski  Piotr  Neutralność Finlandii i Szwecji po II wojnie światowej  1983
 Beyga-Gegiołka  Maria  Rewolucja naukowo-techniczna a zmiany zachodzące w socjalistycznym wzorcu konsumpcji w Polsce  1983
  Labus Stanisław  Rola Narodowej Demokracji w życiu politycznym Wielkopolski II Rzeczypospolitej  1983
 Marszałek  Adam   Stosunki polityczne polsko-francuskie 1944-1958 i ich odbicie w publicystyce polskiej  1984
 Łapkiewicz  Andrzej  Stosunki między państwami wspólnoty socjalistycznej a państwami o orientacji socjalistycznej (na przykładzie stosunków z Angolską Republiką Ludową, Jameńską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Mazowiecką Republiką Ludową, Socjalistyczną Etiopią 1985
 Makowski  Krzysztof  Teoria ”Trzech światów” w myśli politycznej Mao Zedonga (1969-1976)  1986
  Soud Gshaish Mohammed  Rozwój i rola ruchu sportowego i młodzieżowego w Iraku i ich wpływ na wychowanie patriotyczne i narodowe młodzieży  1986
 Borowczyk  Krzysztof  Pozycja i rola organizacji PZPR w systemach politycznych przedsiębiorstw budowlanych Wielkopolski (1970-1982)  1988
 Jakubowicz  Stefan  Społeczno-polityczne motywacje i następstwa amnestii w polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  1988

1990-1999

Nazwisko Imię          Tytuł rozprawy Rok obrony
 Bombicki  Maciej Roman  Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu i jej współczesne implikacje  1990
Kmieciak  Robert  Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego  1993

2000-2009

Nazwisko Imię                    Tytuł rozprawy Rok obrony
 Cyganek  Sławomir  Izby przemysłowo-handlowe jako forma samorządu gospodarczego w Niemczech i w Polsce  2003
 Jakubauskas  Adas  System partyjny Litwy w okresie transformacji  2003
 Kamola-Cieślik  Małgorzata  Realizacja polityki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970  2003
 Walkowiak  Katarzyna  Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce  2003
 Hoffmann  Tomasz  Wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)  2004
 Kaczmarek  Filip  Założenia programowe i działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990-1994)  2004
 Ptak  Arkadiusz  Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle rozwiań europejskich  2004
 Rdzanek  Dorota  Problem niemiecki w myśli politycznej zachodniopomorskiej chadecji – CDU/CSU w latach 1945-1990  2004
 Skalski  Dariusz  Cyberprzestrzeń a polska scena polityczna  2004
 Wacławczyk  Wiesław  Idea wolności słowa w traktacie Johna Miltona „Areopagitica” oraz jej współczesne reminiscencje  2004
 Łuczak  Michał  Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej SPD w latach 1945-1982  2005
 Mariko  Salifou  Les stratégies du commerce electronique et l’application du marketing internet dans le développement économique global  2005
 Pająk  Beata  Rozumienie demokracji i jego wpływ na aktywność polityczną młodych obywateli : polsko-niemieckie studium porównawcze  2005
 Wróblewska  Magdalena  Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską  2005
 Bartkowiak  Łukasz  Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (do 2006 roku)  2006
 Brańka  Tomasz  Nordyckie terytoria autonomiczne jako niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych. aspekty polityczne i prawne  2006
 Ebbig  Piotr  Integracja polityczna państw Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy  2006
 Kaniewski  Sebastian  Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską  2006
 Musiał-Karg  Magdalena  Referenda w państwach europejskich jako instytucja demokracji bezpośredniej  2006
 Pieniak  Monika  Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania miejskiej reklamy zewnętrznej w Polsce w okresie transformacji  2006
 Bagieńska-Masiota  Aleksandra  Sejmowa Komisja Śledcza w systemie politycznym RP  2007
 Barabasz  Adam  Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-1957  2007
 Bielawska  Agnieszka  Kościół rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską  2007
 Forecki  Piotr  Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (1989-2002)  2007
 Jarosz  Alicja  Polityka antydumpingowa Unii Europejskiej  2007
 Krenz  Milena  Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2006  2007
 Osiewicz  Przemysław  Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne  2007
 Ossowski  Szymon  Etyka polityczna liberalnej demokracji a postawy etyczne polityków polskich  2007
 Skrzypczyńska  Joanna  GATT/WTO w liberalizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie  2007
 Sharyan  Tareq Mohammed Ahmed Mohammed Theban  System ochrony uchodźców podczas konfliktów zbrojnych 2007
 Tyrchan  Mikołaj  Paryska „Kultura” i „Zeszyty Historyczne” wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989)  2007
 Żodź  Katarzyna  Przywództwo Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie międzynarodowym po zakończeniu zimnej wojny. Determinanty ciągłości i zmiany  2007
 Churska-Nowak  Karolina  Rola rytuałów politycznych w warunkach demokracji masowej. Na przykładzie Polski i Hiszpanii  2008
 Grochowski  Robert  Granice prawne i etyczne reklamy  2008
 Hordecki  Bartosz  Retoryka w twórczości politycznej słowianofilów rosyjskich  2008
 Kruk  Aleksandra  Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992  2008
Lamczyk Stanisław  Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2007  hdl.handle.net/10593/572  2008
 Mosiński  Jan  Stanowiska wybranych związków zawodowych wobec integracji europejskiej  2008
 Patkowski  Krzysztof  Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszechradzkiej w latach 1989-2002 : (aspekt polityczny i ideologiczny)  2008
 Rachwał  Marcin  Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie transformacji systemowej  2008
 Schroeder  Szymon  System prasowy Austrii (1920-2006)  2008
 Senger  Krzysztof  Metody kształtowania, prowadzenia i ewaluacji polityki rozwoju : na przykładzie Polityki Spójności Unii Europejskiej  2008
 Chrobak  Piotr
 Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP

hdl.handle.net/10593/431

 2009
 Czerniak  Robert
 Współpraca transgraniczna i regionalna w obszarze Morza Bałtyckiego w latach 1989-2007

hdl.handle.net/10593/461

 2009
 Kałążna  Klaudia  Globalizacja sektora usług Unii Europejskiej  hdl.handle.net/10593/760  2009
 Kuźmiak  Marta  Rola unijnych państw neutralnych w procesie budowy architektury bezpieczeństwa w Europie hdl.handle.net/10593/293  2009
 Młyńczyk  Łukasz  Koncepcje polityki regionalnej Polski w latach 1989-2004  2009
 Murzydło  Jacek
 Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

hdl.handle.net/10593/292

 2009
Rewizorski  Marek Światowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki światowej  hdl.handle.net/10593/197 2009
 Stefanik  Tomasz Grzegorz  Nowe zjawiska w rozwoju stosunków ekonomicznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską po zakończeniu zimnej wojny  2009
 Szewczak  Wiktor  Czynniki kształtujące racjonalność decyzji politycznych w demokracji  2009
 Wyszyński  Jacek  Społeczne implikacje zjawiska bezprawnych naruszeń własności intelektualnej w internecie  2009

2010-

Nazwisko Imię Tytuł rozprawy Rok obrony
Bojko Jerzy

Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta

http://hdl.handle.net/10593/913

2010
Jastrzębski Przemysław Jarosław ”Myśl Narodowa” (1921-1939) : studium politologiczno-prasoznawcze hdl.handle.net/10593/608 2010
Lubik Natasza Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) hdl.handle.net/10593/430 2010
Magiera Maciej Doktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George’a W. Busha hdl.handle.net/10593/912 2010
Mikołajczak Stanisław Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008 hdl.handle.net/10593/780 2010
Narożna Dominika Zniesławienie prasowe w Polsce (1984-2008) hdl.handle.net/10593/680 2010
Niemczewski Dariusz Obraz transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej w literaturze anglosaskiej hdl.handle.net/10593/672 2010
Olechowska Paulina Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnichhdl.handle.net/10593/911 2010
Piskorski Mateusz Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym hdl.handle.net/10593/766 2010
Rosicki Remigiusz Próby kształtowania polityki bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej : interesy i grupy interesów hdl.handle.net/10593/369 2010
Widomska Monika Integracja Rumunii ze Wspólnotami Europejskimi / Unią Europejską (1990-2007) hdl.handle.net/10593/685 2010
Wójcicka Agnieszka Tożsamość polityczna współczesnej Szwecji hdl.handle.net/10593/483 2010
Zdrowicka – Wawrzyniak Magdalena Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007) hdl.handle.net/10593/910 2010
Ciesielska – Klikowska Joanna Rola Francji i Niemiec w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007
hdl.handle.net/10593/1274
2011
Cieślińska Joanna Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej 2011
Graban Michał Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku 2011
Kamińska Agnieszka Definiowanie demokracji w doktrynie Koćioła katolickiego http://hdl.handle.net/10593/2848 2011
Kaszkur Alina Program polityczny Jacka Kuronia i jego realizacja
hdl.handle.net/10593/1110
2011
Lebiotkowski Andrzej Przekaz medialny jako czynnik kształcenia współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego
hdl.handle.net/10593/1075
2011
Mazik – Gorzelańczyk Magdalena Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w latach 1990-2004 http://hdl.handle.net/10593/2773 2011
Secler Bartłomiej Ksiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000) : studium politologiczno-medioznawcze
hdl.handle.net/10593/1112
2011
Smólczyńska Agnieszka Białoruska emigracja polityczna w latach 1990-2004
hdl.handle.net/10593/2439
2011
Tomaszyk Mikołaj J. Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy = Supranational and intergovernmental changes in the European Union after The Treaty establishing Constitution for Europe
hdl.handle.net/10593/1125
2011
Antkowiak Paweł Samorząd zawodowy w Polsce w procesie transformacji systemowej http://hdl.handle.net/10593/2767 2012
Jaskulski Adam Zmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim http://hdl.handle.net/10593/2768 2012
Marcinkowski Tomasz Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989 – 2005
hdl.handle.net/10593/2512
2012
Pyrgiel Joanna Rola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
http://hdl.handle.net/10593/3818
2012
Rzepka Agnieszka Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu globalizacji : analiza szans i zagrożeń                 http://hdl.handle.net/10593/5988 2012
Skobrtal Marcin

Istota i ewolucja nacjonalizmu w Europie Środkowej po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/3252

2012
Zarzycka Beata Fotografia prasowa w Polsce po 1989 roku : studium politologiczno-medioznawcze       http://hdl.handle.net/10593/3563 2012
Żukowski Sebastian

Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu : nowa perespektywa badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/4812

2012
Cambinda Rafael Polityczne uwarunkowania relacji ekonomicznych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami         http://hdl.handle.net/10593/8123 2013
Czarnecka Anna Kontrola społeczna programująca we współczesnej demokracji http://hdl.handle.net/10593/9722 2013
Dymek Dariusz Zarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa : analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999-2011 http://hdl.handle.net/10593/6518 2013
Iwaszkiewicz – Woda Aleksandra Polityka kulturalna Republiki Estonii jako determinant zachowania tożsamości narodowej http://hdl.handle.net/10593/8582 2013
Kakareko Ksenia

Współczesne stosunki polsko-białoruskie 1991-2011 (w perspektywie opinii publicznej i warstwie normatywnej)

http://hdl.handle.net/10593/11798

2013
Klatta Piotr

Samorządy gminne województwa lubelskiego w kształtowaniu współpracy transgranicznej

http://hdl.handle.net/10593/6499

2013
Miłoszewska Dorota

Koncepcja imperium w neokonserwatywnej myśli politycznej w okresie prezydentury George’a W Busha

http://hdl.handle.net/10593/8651

2013
Sakson Anna Głód jako współczesny problem globalny                  http://hdl.handle.net/10593/6501 2013
Scheffs Łukasz

Kolektywizm i indywidualizm : zachowania wyborcze w Polsce w  latach 2001-2011

http://hdl.handle.net/10593/6519

2013
Wiśniewska Paulina

Wizerunek kobiety w internetowych środkach społecznego przekazu : analiza porównawcza adresowanej do kobiet prasy polskiej i niemieckiej on-line u schyłku pierwszej dekady XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/7814

2013
Wrześniewski Edward

Utwory muzyczne jako środek kształtowania kultury politycznej : analiza wybranych przykładów

http://hdl.handle.net/10593/7716

2013
Fechner Natalia Anna

Stosunki między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/12272

2014
Heydrych Jarosław

Znaczenie ”swing states” w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910-2012

http://hdl.handle.net/10593/12825

2014
Karczewski Maciej

Modele strategii w konfliktach asymetrycznych na przykładzie działań zbrojnych w Iraku w latach 2003-2011

http://hdl.handle.net/10593/12214

2014
Małyszko Piotr

Transformacja systemowa w Polsce na łamach Białostockich dzienników regionalnych w latach 1989-1991 : studium polityczno-prasoznawcze

http://hdl.handle.net/10593/11929

2014
Ostant Witold Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008) 2014
Raubo Jacek

Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

http://hdl.handle.net/10593/12748

2014
Wiśniewski Rafał

Współpraca i rywalizacja państw jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/10995

2014
Balcerek-Kosiarz Marta

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów : studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec

http://hdl.handle.net/10593/13984

2015
Gondek Paweł

Kostrzyn nad Odrą w procesie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w latach 1989-2013

http://hdl.handle.net/10593/13365

2015
Jakubowski Jakub

Społeczności internetowe jako podmiot i przedmiot w procesie komunikowania politycznego

http://hdl.handle.net/10593/13042

2015
Kamprowski Rafał

Analiza bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w perspektywie zrównoważonego rozwoju : studium politologiczne

http://hdl.handle.net/10593/13074

 2015
Łukaszewski Marcin

Efektywnośc systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/13373

2015
Tujdowski Marcin

Stosunek polskiej młodzieży wobec mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/13865

2015
Al-Weshah Adbellateef

US Foreing aid towards democracy promotion in the Middle East 2003-2013 a case study of Egypt, Iraq and Jordan =Wsparcie Stanów Zjednoczonych skierowane na promowanie demokracji na Bliskim Wschodzie w latach 2003-2013 na przykładach Egiptu, Iraku i Jordanii

http://hdl.handle.net/10593/15017

2016
Bołtromiuk Swietłana Ukraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-2012 2016
Jadachowska-Dziębor Anna Internet w komunikowaniu politycznym na poziomie lokalnym- na przykładzie Radomia, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego 2016
Kałużna Joanna

Polityka oświatowa i edukacyjna jako element polityki historycznej (1989-2014) : dynamika zmian treści dotyczącej Polski Ludowej

http://hdl.handle.net/10593/14892

2016
Kania Eliza

Proces prekaryzacji pracy : nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie

http://hdl.handle.net/10593/14896

2016
Ksenicz Igor

Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014 = Cooperation of local and regional authorities of Pola d and Ukraine in 1999-2014

http://hdl.handle.net/10593/16714

2016
Markozashvili Lasha

System Approach to the European Union studies

http://hdl.handle.net/10593/16393

2016
Levy Mordechai

The kibbutizm as a collective political identity under chnage

http://hdl.handle.net/10593/15942

2016
Pohl Artur

Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/14750

2016
Szkudlarek Magdalena

Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/14760

2016
Taffal Asad.

Erosion of the collective memory on the example of palestinian refugees in the West BANK = Erozja pamięci na przykładzie uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu

http://hdl.handle.net/10593/15966

2016
Azoulay Ronnie Sayyid Qutb Reconsideration Understanding the Impact of Qutb’s Idealogy on Modern Radical  I slamist Movement 2017
Adamkieicz Jakub

Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997-2013

http://hdl.handle.net/10593/17964

2017
Biały Filip Koncepcje demokracji agonistycznej 2017
Dolot Małgorzata Bezpieczeństwo wewnętrzne państw Strefy Schengen : między swobodą przemieszczenia się a pełną kontrolą graniczną 2017
Duda Krzysztof Rola demokracji bezpośredniej w ewolucji systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej 2017
Gołębiowska Klaudia

Polityka integracji imigrantów w III RP: europejskie standardy a polskie realia

http://hdl.handle.net/10593/18052

2017
Gorączko Joanna Ruchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej : studia porównawcze 2017
Górnicka Weronika Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku : teoria i praktyka 2017
 Karatysz Mateusz

Reklama społeczna w miejskiej przestrzeni zewnętrznej Poznania jako forma działania trzeciego sektora

http://hdl.handle.net/10593/20680

2017
 Księżniakiweicz Malwina IN DUBIO PRO EUROPA : polityka europejska Niemiec w latach 2005-2013 2017
Piątkowska Bożena

Polityka państwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze paliwowym w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/18059

2017
 Suchowiejko Wiesław

Ciągłość i zmiana w debacie nad projektem ustawy budżetowej w Sejmie RP w latach 2001-2010

http://hdl.handle.net/10593/20682

2017
Van den Bosch Jeroen Personalist Rule in Sub Saharan Africa: the impact of personalism on regime transitions after  the Cold War 2017
Wesołowska Anna Strategie rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku 2017
Foligowski Przemysław Stosunki Rosji z Białorusią i Ukrainą po 1991 roku 2018
Gladii Adrii Polityczno-ekonomiczne podłoże konfliktu zbrojnego w regionie  Donbasu po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 2018
Jancz Joanna Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na przykładzie Europejskiej Służby Działań Zagranicznych 2018
Kaczmarek Piotr Geopolityczny wymiar rywalizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie 2018
Kohavi Itai Treadmill Negotiation. The Israeli -Palestinian Peace Process. 2018
Marcinkowski Paweł

Koncepcje budowy bezpieczeństwa euroatlantyckiego w strategiach Unii Europejskiej NATO. Analiza porównawcza.

http://hdl.handle.net/10593/24072

2018
Przybysz Kinga

Świeckie czy wyznaniowe ? wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005-2015

http://hdl.handle.net/10593/23910

2018
Stoppel Anna

Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej W Polsce w latach 1995-2015

http://hdl.handle.net/10593/23538

2018
Tsegi Melaku The Contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians Jews in Israel 2018
Wąsicka-Sroczyńska Maria

Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej

http://hdl.handle.net/10593/23591

2018
Wojciechowski Krzysztof

Determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/23588

2018
Wysota Bogumił Interwencja humanitarna w obronie praw człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych 2018