Politologia – studia I stopnia

„Studia na naszym Wydziale to świetna okazja do  odbycia stażu, praktyki w wymarzonej firmie!”

Marcelina Kulmaga, studentka Politologii

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,200 zł/semestr – studia niestacjonarne (zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Greta Swałtek, tel. 61 829 6511,
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl.

Dla kogo?

Zaczynasz dzień od przeglądu najważniejszych informacji z kraju i ze świata? Orientujesz się w najnowszych ustaleniach rządu? A może po prostu interesujesz się politologią? Nie mogłeś lepiej trafić. To kierunek, który pozwoli Ci poznać reguły wielkiej polityki. Politologia otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego od pracy w marketingu politycznego po karierę polityczną.

W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw oraz organizacji społecznych, zrozumiesz reguły politycznej rywalizacji, dowiesz się czym jest władza oraz jakie pokusy czyhają na tych, którzy ją sprawują.

Dr Paweł Stachowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu to najlepiej prowadzony tego typu kierunek na polskich uczelniach. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty. Studia politologiczne otwierają oczy na współczesny świat w każdym z jego wymiarów: politycznym,. ekonomicznym i społecznym, kładą solidny fundament dla specjalizacji w każdej z tych dziedzin. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców dają zarówno solidną wiedzę, jak również konkretne umiejętności pozwalające absolwentowi skutecznie konkurować na europejskim rynku pracy. Samorządowiec, urzędnik, polityk, dyplomata, specjalista od marketingu politycznego, reklamy i promocji – dla rozwoju ich karier zawodowych studia politologiczne są najlepszym wyborem.  Poznaj Polskę, Europę i świat dzięki poznańskiej politologii!

 

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

Moduł kształcenia ogólnego
Technologie informacyjne
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Socjologia ogólna
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjnarne)
Logika
Systemy religijne współczesnego świata
Business skills
Język obcy w polityce (do wyboru)
Język obcy (do wyboru)
Moduł kształcenia podstawowego
Wstęp do nauki o polityce
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Myśl polityczna
Ekonomia
Współczesne systemy polityczne
Moduł kształcenia kierunkowego
Geografia polityczna
Międzynarodowe stosunki polityczne
Najnowsza historia polityczna
Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy metodologii badań politologicznych
System polityczny RP
Integracja europejska
Samorząd i polityka lokalna
Marketing polityczny
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Statystyka i demografia
Administracja publiczna
Najnowsza historia polityczna Polski
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Partie polityczne i systemy partyjne
Zajęcia do wyboru (5 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS), w tym jeden moduł w języku obcym
Seminarium dyplomowe (do wyboru)
Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Podstawy marketingu
Promocja
Budowa zespołu
Trening interpersonalny
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Restrukturyzacja zatrudniania
Techniki twórczego myślenia
Public relations
Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Efektywne motywowanie personelu
Techniki prezentacji i autoprezentacji
Negocjacje
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja samorządowa
Prawo i postępowanie administracyjne
Zamówienia publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing i reklama
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka
Negocjacje
Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego
Finanse państwa i samorządu
Moduł kształcenia specjalnościowego: Marketing polityczny i doradztwo w polityce
Analiza rynku politycznego
Techniki reklamy
Prawo a marketing polityczny
Pracownia badań społecznych
Podstawy psychologii politycznej
Nowe media w służbie polityki
Public Relations
Socjotechniki wyborcze
Badania marketingowe na rynku politycznym
SPSS
Projektowanie kampanii wyborczych
Asystentura polityczna
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Retoryka i erystyka
Zarządzanie organizacją polityczną
Moduł kształcenia specjalnościowego: Administracja europejska
Prawo i postępowanie administracyjne
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Europejska polityka społeczna
Europejski system ochrony praw człowieka
Wspólna polityka rolna
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Samorząd terytorialny i regionalizm w Europie
Integracja Polski z UE
Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Zarządzanie projektami UE
Moduł kształcenia specjalnościowego: Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi
Podstawy prawne prowadzenia własnej firmy
Miękkie umiejętności biznesowe
Przedsiębiorczość w praktyce – gry biznesowe
Kreatywność w biznesie
Predyspozycje i kompetencje menadżerskie
Nordycki model zarządzania i współdziałania
Sztuka wizualizacji i autoprezentacji
Analiza i prognozowanie w organizacji
Techniki informatyczne w zarządzaniu organizacją
Skuteczna komunikacja marketingowa
Managment w finansach publicznych
Innowacje społeczne w praktyce – platforma doświadczeń
E-government
Formy zawierania umów o pracę
Sektor ekonomii społecznej sposobem na przedsiębiorczość
Firma rodzinna jako komponent sektora MSP
Negocjacje w  zarządzaniu firmą
Project manager – z certyfikatem

Kariera

Studiowanie Politologii to łączenie praktyki z teorią, czyli sprawdzonego przepisu na sukces zawodowy. Wiedza ekspercka, którą wyniesiesz z zajęć oraz praktyki pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Absolwenci naszych studiów z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych a także organizacjach społecznych. Działają aktywnie w partiach i sztabach politycznych oraz komitetach wyborczych. Są również gotowi do podjęcia pracy w agencjach public relations, firmach marketingowych, ośrodkach badań społecznych i rynku, instytucjach europejskich.

Specjalności

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Jeżeli myślisz o karierze konsultanta politycznego, chcesz aktywne działać i realizować się w świecie polityki, marketing i doradztwo polityczne to specjalność kierowana właśnie do Ciebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego i dowiesz się również jakie są techniki reklamy, jak skutecznie stosować elementy socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

Zapisz się!

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
  2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
  3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Grety Swałtek, tel. 61-829-65-11, e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań).