Sposób przeliczania punktów

Sposób przeliczania punktów

 

Rodzaj postępowania  kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
                   konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot poziom waga uwaga przedmiot  waga uwaga
j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2 j. polski 0,2
0,3
j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2 j. obcy nowożytny 0,2
0,2
wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub

rozszerzony

0,3 jeden przedmiot do wyboru  4) wiedza o społeczeństwie 0,6 jeden przedmiot do wyboru 4)
0,5
historia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2 historia 0,4
0,4
inny przedmiot

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1
0,2

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom – dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

 

.Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
  4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najkorzystniejszy z wyników.
  5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
  6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.