Studia doktoranckie

Studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla osób, które pragną podjąć pracę naukową w zakresie nauki o polityce. Kształcenie w ich ramach trwa 4 lata i obejmuje zarówno uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jak i własną aktywność badawczą, której celem jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Studia stacjonarne

Limit miejsc: 4

Nabór na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

 1. średnia ocen ze studiów (maksymalnie 5 pkt.)
  • 4,00-4,20 – 1 pkt
  • 4,21-4,40 – 2 pkt.
  • 4,41-4,60 – 3 pkt.
  • 4,61-4,80 – 4 pkt.
  • od 4,81 – 5 pkt.
 2. działalność naukowa i organizacyjna kandydata (maksymalnie 15 pkt.):
  • publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i pismach kół naukowych (0-4 pkt.)
  • działalność w studenckim ruchu naukowym (0-2 pkt.)
  •  konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami (0-3 pkt.)
  • trwające minimum 3 miesiące staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, Erasmus/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, specjalnością – nie dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych planem i programem studiów) (0-2 pkt.)
  • nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką (0-2 pkt.)
  • udokumentowana znajomość języków obcych (0-2 pkt.)
 3. rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej. Pod uwagę brane są następujące elementy: wartość poznawcza, oryginalność, nowatorski charakter, aktualność podjętej problematyki badawczej, procedury i metody badawcze, ewentualne zastosowania praktyczne, diagnostyczne, znajomość literatury przedmiotu, logika wywodu, struktura pracy, sposób prezentacji i inne. (maksymalnie 20 pkt.).

Studia niestacjonarne

Limit miejsc: 4
Koszt: 2500 zł za semestr

Rekrutacja na studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym jest dokonywana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej na temat problematyki badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej (maksymalnie 20 pkt.).

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyjęcie na studia trzeciego stopnia należy złożyć następujące dokumenty i materiały:

 1. Podanie zawierające klauzulę: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 2. Kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Wydziału
 3. Życiorys
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2017/2018 wyjątkowo – zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego).
 5. Udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia).
 6. Opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej.
 7. Materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata (spis załączników):
  • publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, w pismach kół naukowych – wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich kopie do wglądu),
  • potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub dyrektora instytutu dotyczące działalności w studenckim ruchu naukowym (pełnione funkcje, organizacja konferencji, warsztatów, seminariów),
  • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z referatami, komunikatami, posterami wystawione przez organizatora konferencji lub dyrektora instytutu,
  • potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych wystawione przez prodziekana lub dyrektora instytutu (programy wymiany, np. MOST, Erasmus/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, specjalnością – nie dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych planem i programem studiów),
  • decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i działalność studencką (np. dyrektora instytutu, dziekana, rektora, stypendium Ministra i inne),
  • certyfikaty językowe;

 

 1. Tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej.
 3. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny we wniosku wskazać wybrany przez siebie tryb studiów.
 4. Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium doktoranckie na studiach stacjonarnych wniosek o ich przyznanie powinni złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na studia (wniosek dostępny na stronie internetowej Wydziału).
 5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na niestacjonarne odpłatne studia doktoranckie składają oświadczenie o gotowości ponoszenia opłat za studia doktoranckie (oświadczenie dostępne na stronie internetowej Wydziału).

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (pokój nr 51):

 1. a) do dnia 9 lipca 2018 roku na studia stacjonarne (rozmowy kwalifikacyjne: 11 lipca 2018 roku);
 2. b) do dnia 10 wrzesnia 2018 roku na studia niestacjonarne (rozmowy kwalifikacyjne 12 września 2018 roku).

Dokumenty powinny być złożone w segregatorze, skoroszycie lub teczce – oznaczone zgodnie z wyżej opisanymi punktami a-m.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość czesnego to 5 000,00 zł za rok, płatne w dwóch ratach: pierwsza do 31 października 2018 roku w wysokości 2 500,00 zł oraz druga do 31 marca 2019 roku w wysokości  2 500,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Kontakt

Telefon służbowy: 61 829 6523

Załączniki