Erasmus+

19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program „Erasmus+”, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020.

Erasmus + zastąpi między innymi program „Uczenie się przez całe życie” (the Lifelong Learning Programme). Jego celem będzie wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych oraz pozaformalnego kształcenia się młodzieży.

W ramach programu Erasmus+ studenci WNPiD mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to możliwość dla studenta:

  • realizacji części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
  • poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
  • podniesienia kompetencji językowych,
  • nawiązania nowych znajomości,
  • poznania innych kultur,
  • poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Program Erasmus + jest otwarty dla następujących krajów:

  • 28 państw Unii Europejskiej,
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
  • kraj kandydujący: Macedonia, Turcja,

Program Erasmus+ na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa umożliwia studentom wyjazdy stypendialne do 17 państw i podjęcie studiów na jednym z 43 uniwersytetów lub jednostek szkolnictwa wyższego.