Informacje dla kończących studia

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora. Promotor wyraża swoją akceptację wpisując na stronie tytułowej słowa: „Pracę przyjmuję” oraz złożenie podpisu pod tym stwierdzeniem. Zaliczenie seminarium dyplomowego następuje poprzez dokonanie wpisu w elektronicznym indeksie za pomocą USOS;
 3. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją ds. egzaminu dyplomowego.

 

Praca dyplomowa:

 1. Przyjętą przez promotora pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie nie później niż do
  30 września. Przypominam, że nie ma możliwości przedłużenia tego terminu;
 2. Student, który nie zaliczy jakiegokolwiek przedmiotu (w tym seminarium dyplomowego) do 30 września, może zwrócić się o powtarzanie ostatniego roku studiów w zakresie niezaliczonych przedmiotów. W takiej sytuacji zaległe przedmioty (także ewentualne różnice programowe) muszą być zaliczone w kolejnym roku akademickim;
 3. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub roku zostanie skreślony z listy studentów;
 4. Egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

 

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, student przed wyznaczonym przez promotora terminem takiego egzaminu:

Składa podanie przez USOS o rejestrację na egzamin dyplomy podając: tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; imię i nazwisko promotora; imię i nazwisko recenzenta oraz zaplanowany termin egzaminu;

 

Składa w Dziekanacie WNPiD:

 • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
 • Wypełnioną kartę obiegową (druk do odbioru w Dziekanacie);
 • Dowód wniesienia opłaty za dyplom w kwocie 60,00 PLN na indywidualne konto studenta (numer konta przeznaczonego do opłaty za dyplom widoczny jest w USOSweb – JEST TO INNE KONTO NIŻ NA OPŁATĘ CZESNEGO).

    Uwaga! Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w języku angielskim. W tym celu w momencie rejestracji pracy w Dziekanacie należy złożyć: podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim, dodatkowe 2 zdjęcia oraz dowód wniesienia dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł.

 1. Wprowadza do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1:
 1. tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż polski,
 2. tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski,
 3. streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 4. słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 5. elektroniczną wersję pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).

 

Na 7 dni przed egzaminem dyplomowym składa w Dziekanacie trzy egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora, recenzenta i do teczki akt osobowych studenta. Egzemplarz pracy przeznaczony do akt (dziekanatu) musi być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania. Do każdego egzemplarza pracy, po stronie tytułowej, należy włączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że praca dyplomowa nie jest plagiatem (załącznik nr 2). Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio z systemu APD, jednak nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą (promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej.

           Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia. Termin jej wniesienia upływa 15 maja lub wcześniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbędzie się egzamin dyplomowy.  

 

Przystępujący do egzaminu dyplomowego losuje jedno zagadnienie ogólne i jedno z zakresu studiowanej specjalności (zagadnienia egzaminacyjne w załączeniu). Trzecie zagadnienie dotyczyć będzie problematyki poruszonej w pracy dyplomowej. Każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania.

 

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Student, który uzyska ocenę niedostateczną lub nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, zostaje skreślony z listy studentów.

 

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
 2. b) 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej;
 3. c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

1) do 3,40 – dostateczny;

2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;

5) powyżej 4,60 – bardzo dobry.

 

Zwrot legitymacji studenckiej  i karty obiegowej do Dziekanatu:

Legitymację studencką:

– absolwent studiów drugiego stopnia zdaje w dniu egzaminu dyplomowego;

– absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy absolwent jest również studentem innego kierunku UAM musi dostarczyć do Dziekanatu zaświadczenie potwierdzające jego status studenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów , §5, ust. 2 ( Dz. U. Nr 224, poz. 1634, dnia 8.12.2006 r.) : „Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją uczelni”.

 

Kartę obiegową absolwent jest zobowiązany złożyć w dniu rejestracji obrony (wzór kart jest dostępny na stronie:   https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/wzory-podan/ )

 

WAŻNE !!!!

Student, który nie złoży w dziekanacie pracy dyplomowej wydrukowanej z APD nie może przystąpić do egzaminu.

Regulamin studiów – obowiązuje od 1 października 2015

Załączniki