Praktyki i staże

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez WNPiD. Są one obowiązkowe na  studiach pierwszego stopnia (na studiach drugiego stopnia praktyki są obowiązkowe, jeżeli wynika to z planu studiów). Praktyki zawodowe odbywają się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w okresie zajęć w dni, w których nie są one prowadzone.

Jako student masz prawo do zaproponowania organizatora praktyki. W przypadku gdy nie zaproponujesz miejsca odbywania praktyki, Pełnomocnik Dziekana jest zobowiązany do wskazania organizatora praktyki. Mogą one odbywać zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Możesz ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczestnictwa w stażach. Wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej również może być zaliczony jako praktyka.

Regulamin oraz wzory podań dostępne są w załącznikach.