Studia doktoranckie

Studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla osób, które pragną podjąć pracę naukową w zakresie nauki o polityce. Kształcenie w ich ramach trwa 4 lata i obejmuje zarówno uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jak i własną aktywność badawczą, której celem jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Studia stacjonarne

Termin składania dokumentów: 4 lipca 2017 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  6 lipca 2017 r.
Limit miejsc: 4

Nabór na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

 1. średnia ocen ze studiów (maksymalnie 5 pkt.)
  • 4,00-4,20 – 1 pkt
  • 4,21-4,40 – 2 pkt.
  • 4,41-4,60 – 3 pkt.
  • 4,61-4,80 – 4 pkt.
  • od 4,81 – 5 pkt.
 2. działalność naukowa i organizacyjna kandydata (maksymalnie 15 pkt.):
  • publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i pismach kół naukowych (0-4 pkt.)
  • działalność w studenckim ruchu naukowym (0-2 pkt.)
  •  konferencje naukowe z referatami, komunikatami, posterami (0-3 pkt.)
  • trwające minimum 3 miesiące staże krajowe i zagraniczne (programy wymiany, np. MOST, Erasmus/Socrates, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, specjalnością – nie dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych planem i programem studiów) (0-2 pkt.)
  • nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce i działalność studencką (0-2 pkt.)
  • udokumentowana znajomość języków obcych (0-2 pkt.)
 3. rozmowa kwalifikacyjna na temat problematyki badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej. Pod uwagę brane są następujące elementy: wartość poznawcza, oryginalność, nowatorski charakter, aktualność podjętej problematyki badawczej, procedury i metody badawcze, ewentualne zastosowania praktyczne, diagnostyczne, znajomość literatury przedmiotu, logika wywodu, struktura pracy, sposób prezentacji i inne. (maksymalnie 20 pkt.).

Studia niestacjonarne

Termin składania dokumentów: 11 września 2017 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  13 września 2017 r.
Limit miejsc: 10
Koszt: 2500 zł za semestr

Rekrutacja na studia doktoranckie w trybie niestacjonarnym jest dokonywana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej na temat problematyki badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie problematyki pracy magisterskiej (maksymalnie 20 pkt.).

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyjęcie na studia trzeciego stopnia należy złożyć następujące dokumenty i materiały:

 1. podanie;
 2. kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Wydziału;
 3. życiorys;
 4. 1 kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mmx 45 mm;
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2012/2013 wyjątkowo – zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego);
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia);
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej;
 8. materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata (spis załączników): zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej;
  • publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, w pismach kół naukowych – wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich kopie do wglądu);
  • potwierdzenie opiekuna naukowego koła naukowego lub dyrektora instytutu dotyczące działalności w studenckim ruchu naukowym (pełnione funkcje, organizacja konferencji, warsztatów, seminariów);
  • potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych z referatami, komunikatami, posterami wystawione przez organizatora konferencji lub dyrektora instytutu;
  • potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych wystawione przez prodziekana lub dyrektora instytutu (programy wymiany, np. MOST, Erasmus, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów, specjalnością – nie dotyczy obowiązkowych praktyk studenckich objętych planem i programem studiów);
  • decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i działalność studencką (np. dyrektora instytutu, dziekana, rektora, stypendium Ministra i inne);
  • certyfikaty językowe;
  • tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy doktorskiej będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej;
 9. zgodę osoby gotowej podjąć się nad nim opieki naukowej;
 10. osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny we wniosku wskazać wybrany przez siebie tryb studiów;
 11. kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium doktoranckie na studiach stacjonarnych, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz stypendium dla najlepszych doktorantów – wnioski o ich przyznanie powinni złożyć wraz z podaniem o przyjęcie na studia (wnioski dostępne na stronie internetowej Wydziału);
 12. osoby ubiegające się o przyjęcie na niestacjonarne odpłatne studia doktoranckie składają oświadczenie o gotowości ponoszenia opłat za studia doktoranckie (oświadczenie dostępne na stronie internetowej Wydziału)

Kontakt

Telefon służbowy: 61 829 6523

Załączniki