Konferencja „Wychowanie w wolności, czy wychowanie do wolności?”

Wolność to niepodważalna wartość. Mimo tego, a być może z uwagi na ten fakt, wybrzmiewa jako hasło, postulat, pojęcie w wielu kontekstach. Wypowiedzi na temat wolności, dla wolności i przeciwko wolności podejmowane są niesłychanie chętnie oraz prowadzone zarówno na poziomie dysput akademickich, jak i niezobowiązujących pogawędek towarzyskich. Wydawać by się mogło, że powszechność tematu podnoszonego wszem i wobec zwalnia z konieczności szukania jego definicji. W istocie jest inaczej. Podejmowane dyskursy mnożą znaczenia, a tym samym rozmywają sensy.

Potrzeba refleksji skłania nas do skupienia uwagi na wolności właśnie, tym samym zapraszamy do interdyscyplinarnej, wielopoziomowej dyskusji. Nasze zaproszenie kierujemy do pedagogów, filozofów, socjologów, historyków, etnologów oraz przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. Chcąc nadać podejmowanym dyskursom wspólne brzmienie, kanwą konferencji pragniemy uczynić problem wychowania w wolności i (lub?) do wolności. W tym kontekście wychodzimy z propozycją siedmiu obszarów tematycznych:

Proponowane obszary badawcze:
I. WOLNOŚĆ I JEJ ROZUMIENIE ( różne rozumienie pojęcia wolności w kontekście
edukacji i nie tylko, wolność a swoboda – czy są to synonimy?)
– filozoficzne i religijne rozumienie wolności
– prawnicze pojęcie wolności (w tym wolność wyznania, poglądów etc.)
– historyczny rozwój pojęcia wolności
– ekonomiczne pojęcie wolności (w tym edukacja jako produkt)
– wolność i jej ograniczenia w oświacie
– możliwość edukacji wolnościowej w pedagogice specjalnej

II. PEDAGOG (czy nauczyciel jest potrzebny?; rola nauczyciela: kierowanie, prowadzenie, usuwanie przeszkód, wskazywanie przykładów, pobudzanie ciekawości; relacja: wychowawca – wychowanek i partnerstwo jako istota owej relacji; nauczyciel w teorii pedagogicznej: Pitagoras, Platon, Augustyn, J.A. Komeński, J.J. Rousseau i w praktyce: Vittorino da Feltre, J. Korczak)

III. WSPÓLNOTA (społeczność uczniów, nauczycieli i wolność w jej kręgu; granice wolności)

IV. PRZESTRZEŃ (wpływ środowiska zewnętrznego na rozwój jednostki; pytanie o niezbędność instytucji oświatowych w rozwoju człowieka; edukacja domowa, ośrodki pozaszkolne, świetlice, domy kultury, zajęcia pozalekcyjne, harcerstwo,
kluby)

V. CZŁOWIEK W RELACJI Z PRZYRODĄ (korzyści płynące z kontaktu wychowanka z naturą; zielone szkoły, warsztaty leśne, zajęcia terenowe)

VI. SZTUKA (rola sztuki w edukacji; sztuka jako forma uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka; wolność artystyczna)

VII. WSPÓŁCZESNE NURTY PEDAGOGIKI (metoda projektów, edukacja terapeutyczno-rehabilitacyjna, streetworking, szkoły alternatywne)

VIII. METODY I OCZEKIWANE EFEKTY (rozwój duchowości, wrażliwości na całą złożoność życia, nie tylko pod kątem wiedzy, ale umiejętności życia, wgłębiania się w siebie, kształtowania samoświadomości i świadomości świata). Pragniemy nadmienić, że są to wyłącznie wskazówki interpretacyjne względem poruszanego przez nas zagadnienia.

Jednocześnie, zachęcamy Państwa do dokładnego przeanalizowania powyższej listy, która mamy nadzieje stanie się dla Państwa inspiracją twórczą. Wszystkich Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeń  do 15 kwietnia 2016 roku na adres: edukacja.wdj@gmail.com. Po przyjęciu zgłoszenia przez Komitet Naukowy, przekażemy Uczestnikom szczegółowe informacje drogą mailową. Przewidujemy, że Referent będzie miał
do dyspozycji 15 minut. Wydarzenie będzie obejmowało dwa dni. Pierwszego dnia odbędzie się seminarium z udziałem zaproszonych gości, drugiego natomiast – konferencja studenckodoktorancka. Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej, organizatorzy zapewniają napoje i drobny poczęstunek. Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy: lic. Marta Konstańczak marta.konstanczak@wp.pl; 537654123.
W sprawach naukowych: dr Krzysztof Ratajczak; tangram@amu.edu.pl; 618292378.