Nowy zespół badawczy powołany na WNPiD!

Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dra hab. Andrzeja Stelmacha został powołany zespół badaczy, który będzie realizował projekt pt.: „Agresja w komunikowaniu masowym w XXI wieku”. Kierownikiem grupy został prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, a w jej skład weszli: prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk, dr Dominika Narożna, dr Jakub Jakubowski, dr Anatol Czaban, dr Waldemar Jarczewski.

Nieformalnie zespół badawczy rozpoczął działania w 2015 roku. W jego ramach podjęto współpracę z Uniwersytetami w Helsinkach oraz Sankt Petersburgu.
Dotychczas wyniki badań były prezentowane m.in. na:
– 15th Annual Aleksanteri Conference, Culture and Russian Society, 21-23 October 2015, University of Helsinki, Finland,
– Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Rosja Unia Europejska. Drogi wyjścia z kryzysu. Niemiecki, rosyjski i polski punkt widzenia, 23-24.06.2016 Poznań,
– 17tej Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Słubicach, Future of Europe and the European Union in the face of new challenges, February 2-3, 2017, Collegium Polonicum, Słubice,
– М е ж д у н а р о д н н а уч н о ф о р ум МЕДИА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, 56-е ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЧТЕНИЯ, 13 – 1 4 а п р е л я 2 01 7 г о д а, С а н к т – П е т е р б у р г.
Obecnie zespół badawczy pracuje nad pozyskaniem kolejnych partnerów międzynarodowych.