Studenci niepełnosprawni

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jeden z pierwszych w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy studentów UAM oferuje różne formy wsparcia.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

 

Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych;

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium.

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

 

Indywidualna Organizacja Studiów

Pozwala otrzymać szereg usprawnień w studiowaniu, m. in. zmianę terminu zaliczenia/egzaminu, wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego), zmianę formy zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie), zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością) lub inne racjonalne rozwiązania.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/indywidualna-organizacja-studiow

 

Wsparcie asystenta dydaktycznego

Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez dziekanat wydziału, na którym studiuje student z niepełnosprawnością. Asystentem może zostać kolega lub koleżanka z roku bądź inna osoba wskazana przez studenta. Członek rodziny studenta może zostać asystentem tylko w uzasadnionych przypadkach.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/asystent-studenta-uam-z-niepelnosprawnoscia

 

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Obejmuje przystosowane stanowiska komputerowe ze skanerami i oprogramowaniem udźwiękawiającym na wielu wydziałach i w bibliotekach, dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej oraz pomoc specjalistów w zakresie adaptacji materiałów dydaktycznych w Pracowni Biblioteki Książki Mówionej.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/wsparcie-dla-studentow-niewidomych-i-slabowidzacych

Wsparcie dla studentów nie(do)słyszących

Studentom z niedosłuchem UAM oferuje specjalne lektoraty języka angielskiego w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, praktyczną naukę języka polskiego, zajęcia logopedyczne oraz dostęp do tłumacza języka migowego. Ponadto w wielu salach wykładowych istnieją pętle iduktofoniczne wspierające pracę aparatów słuchowych. Studenci mogą skorzystać z wypożyczalni przenośnych systemów FM i przenośnej pętli.

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

 

Przystosowane pokoje w akademikach

Do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową przystosowanych jest 25 pokoi o wysokim standardzie w różnych akademikach UAM.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/dostepnosc-uam-do-potrzeb-osob-z-dysfunkcja-narzadu-ruchu

 

Transport dla studentów niepełnosprawnych

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/transport-dla-studentow-niepelnosprawnych

 

Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania dla studentów UAM

Wszyscy studenci naszej uczelni (również bez orzeczenia), którzy doświadczają trudności w studiowaniu mogą uzyskać wsparcie psychologiczne nakierowane m.in na: efektywne uczenie się i studiowanie nadrabianie ew. zaległości w studiach, czy pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/psychologiczny-konsultant-ds.-procesu-studiowania-dla-studentow-uam

 

Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Studenci z niepełnosprawnością w ramach  obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego  pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną na alternatywnych formach zajęć – m. in. sala gimnastyczna i salka rehabilitacyjna (ul. Szamarzewskiego 89), Pływalnia Uniwersytecka i Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9). Mogą też skorzystać z licznych wyjazdów sportowo-rekreacyjnych i szkoleniowych.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/sport-studentow-z-niepelnosprawnosciami-na-uam2

 

Program Erasmus+

Studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie w ramach programu Erasmus+

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/program-erasmus

 

Aktywny samorząd moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Studenci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów w ramach programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd Moduł II”.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/aktywny-samorzad-modul-ii-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym

 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Ad Astra jest organizacją studencką, funkcjonującą przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa w sposób aktywny na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich.

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami/zrzeszenie-studentow-niepelnosprawnych-ad-astra

 

WAŻNE KONTAKTY

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

  1. Grunwaldzka 6 pok. 114

tel.: 61 829 20 55  /  mail: bon@amu.edu.pl

Strona główna UAM / Studenci / Studenci niepełnosprawni

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

 

Anna Rutz
tel.: 61 829 20 55

arutz@amu.edu.pl

Pełnomocniczka Rektora UAM
ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

Krzysztof Osóbka
tel.: 61 829 22 43

krzysztof.osobka@amu.edu.pl

Samodzielny referent ds. studentów
z niepełnosprawnościami

mgr Szymon Hejmanowski
szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel. 730 591 791

Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania

mgr Agata Kwias
agata.kwias@amu.edu.pl

tel: 605 592 697

Logopeda